Ruitersport Centrum Zutphen
Manegelessen
Lesvoorwaarden Ruitersport Centrum Zutphen 2022. Het is niet mogelijk om een gemiste les in te halen behalve 2 vakantie lessen in het 3e zomervakantie kwartaal. Deze lessen dienen in de maanden juli en augustus ingehaald te worden. Het is vanaf 2020 niet meer mogelijk om de lessen nog in september in te halen. Lessen die gepland staan op een nationale feestdag en vanuit de manege geen doorgang vinden, dienen in hetzelfde kwartaal ingehaald te worden wanneer er niet een gezamenlijk inhaal uur is doorgegeven. De verantwoordelijkheid om dit op tijd te doen ligt bij uzelf. De les kan ook voorafgaand aan de feestdag ingehaald worden. Afgemelde inhaallessen kunnen niet nog een keer ingehaald/verzet worden. De enige uitzondering m.b.t. inhalen is een breuk/blessure, opgelopen bij een val van een paard of pony van Manege Zutphen. Wanneer het inhalen van de gemiste lessen niet in hetzelfde kwartaal kunnen worden ingehaald, kunnen deze als extra lessen in het volgende kwartaal ingehaald worden door dan 2 x per week te rijden. Bij doorbetaling voorkomt u dat uw plaats in de les ingenomen wordt door een andere ruiter. Het is niet mogelijk een maand of kwartaal abonnement bijvoorbeeld gedurende de vakantieperiode of tijdens een langdurige blessure tijdelijk te onderbreken. Indien het abonnement wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van een maand, kunt u bij de herstart het eerstvolgende half jaar geen gebruik van de voordelige maandkaart maken en hanteren we het tarief voor losse lessen. De plaats in de les kunnen we in dit geval ook niet vasthouden. Een maand, kwartaal of privéles kaart is persoons gebonden en niet overdraagbaar aan een ander. Een 10 ritten kaart privé les van een half uur op een manege paard is 13 weken geldig. Er kan dus 3 x kosteloos afgezegd worden, verplaatsen van de gereserveerde privé les tijd is niet mogelijk. U heeft dus wekelijks privé les op dezelfde tijd. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde lesgelden. Losse lessen kunnen alleen indien er plaats is in een les en geeft geen recht op een vaste plek in een les. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Schriftelijk of per mail 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderkwartaal. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde lesgelden. U dient uw kind of uzelf zelf af te melden bij de KNHS (ledenservice@knhs.nl) onder vermelding van het ruiterpaspoortnummer. Het kan voorkomen dat er door extreme weersomstandigheden, zowel in binnen of buitenbak, voor de veiligheid van uw kind of het welzijn van het paard, besloten wordt dat er niet of korter gereden wordt. Dan vindt er een theorieles (of een gedeelte) voor in de plaats. Dit is mee gerekend in het voordelige kwartaaltarief. Wanneer het vaker dan 1 a 2 x per kwartaal voor komt, kunt u er op vertrouwen dat wij ons best doen om een andere rij-oplossing te vinden maar wij zijn van mening dat een keer theorie, zadels poetsen, leren vlechten of een pony wassen of goed verzorgen ook hoort bij een volledige paardenbeleving. Zo leren de kinderen ook dat het om een dier gaat en niet om een gebruiksartikel. Betalingen De kwartaal betaling dient uiterlijk voor de 3e van het nieuwe kwartaal te zijn bijgeschreven op onze rekening. Bij maand betaling ontvangen wij het graag voor de eerste van de nieuwe maand. Kontante betaling dient uiterlijk op de eerste lesdag van de maand of het kwartaal kontant te worden voldaan, er is geen pin aanwezig. Wanneer er niet betaald is, wordt er ook niet gereden. De verplichting om te betalen blijft staan. Bij te late betaling brengen wij voor een kwartaalkaart jeugd € 10,--, extra in rekening en bij een maandkaart € 3,--. Er vindt nog geen automatische incasso plaats, u dient het lesgeld zelf op tijd over te maken naar rekening NL37RABO 035.71.61.246 t.n.v Ruitersportcentrum Zutphen onder vermelding van naam en lesdag/uur. Privacy reglement Klik HIER om ons privacy reglement te lezen. Als u geen bezwaar heeft gemaakt, stemt u er mee in dat foto’s en/of video’s gemaakt van de dagelijkse gang van zaken en/of activiteiten op het Ruitersportcentrum Zutphen -waar u of uw kind(eren) op kunnen voorkomen- gebruikt mogen worden op de website, foto boeken of andere promotionele doeleinden. Mocht u alsnog hiertegen bezwaar maken dan kunt u onderaan het privacy reglement een formulier hiervoor invullen. Klachten Heeft u klachten? Deze kunt u schriftelijk melden via de mail of via het contactformulier op de website. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk antwoord. Wanneer u er samen met de eigenares van de manege niet uit komt, kunt u zich wenden tot de FNRS (Federatie Nederlandse Ruiter Sportcentra) of de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond). Laatst bijgewerkt: november 2021.
Archief Archief